Ilgtspēja
Ilgtspēja

Sadarbības projekti


Projekts "Saldus un Brocēnu novadu nevalstisko organizāciju aktivēšana" (01.01.2012. – 31.12.2012.), īstenotājs: Saldus rajona attīstības biedrība

Mērķis: Veicināt aktīvu un kvalitatīvu sabiedrisko organizāciju līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā, publisko pakalpojumu sniegšanā, tā veicinot attīstību reģionā. Īstenot atbalsta pasākumu kompleksu sabiedrisko organizāciju līdzdalībai lēmumu pieņemšanas procesā, publisko pakalpojumu sniegšanā, organizāciju aktivēšanai Saldus un Brocēnu novados, apzinot vismaz 130 NVO un projekta tiešajās aktivitātēs iesaistot vismaz 60 NVO.

CEMEX Iespēju fonda dalība projektā: Projekta vadītāja asistēšana administratīvajā darbā; Tiešā atbildība par aktivitātes Datu bāzes izveidošana un publicitātes nodrošināšana; Nodrošināt informācijas apmaiņu ar NVO, pašvaldībām un ES dalībvalstu partneriem

Rezultāti: Saldus un Brocēnu novados apzinātas 163 NVO; 44 NVO pārstāvji guvuši pieredzi par līdzdalību un lēmumu pieņemšanu Ministru kabinetā un Saeimā, guva ieskatu NVO un MK sadarbības memoranda sēdē; 1 NVO konference ar 55 NVO un 159 dalībniekiem; Projekta tiešajās aktivitātēs dalību ņēmušas 69 Saldus un Brocēnu novadu NVO.

 

Projekts "Mēs Kurzemei" (01.01.2012. – 30.10.2012.), īstenotājs: Ziemeļkurzemes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs

Mērķis: Veicināt sociālā dialoga attīstību un sociālās partnerības veidošanos Kurzemes plānošanas reģionā, nostiprinot Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centra kā līdzvērtīga partnera pozīciju lēmumu pieņemšanas procesā Kurzemes reģionā

CEMEX Iespēju fonda dalība projektā: Dalība mācību kursā Kurzemes NVO līderiem; Dalība Dānijas NVO sadarbības un līdzdalības prakses izpētē.

 

Projekts "Kurzemes NVO atbalsts 2012" (15.05.2012. – 15.11.2012.), īstenotājs: Ziemeļkurzemes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs

Mērķis: Nostiprināt Kurzemes reģionā vidi NVO ilgtspējīgai, uz rezultātu orientētai darbībai; Veicināt Kurzemes NVO savstarpējo sadarbību, attīstot Kurzemes NVO sadarbības platform; Sekmēt iedzīvotāju aktivitāti un palielināt iedzīvotāju īpatsvaru Kurzemē, kuri sadarbojas sabiedrībai svarīgu mērķu labā; Nostiprināt sadarbību ar Kurzemes pašvaldību kontaktpersonām darbā ar NVO un popularizēt tās sabiedrībā; Popularizēt sociālos atbalsta centrus kā sadarbības partnerus NVO.

CEMEX Iespēju fonda dalība projektā: Informatīva sadarbība; Saldus un Brocēnu novadu NVO koordinēšana; Saldus un Brocēnu novadu NVO aktivizēšana un koordinēšana dalībai „Kurzemes NVO Sadarbības forums 2012”; Organizatorisks un informatīvs atbalsts semināru norisei par iedzīvotāju iespējām iesaistīties NVO.

 

Projekts "Kurzemes zelts" (01.07.2011. - 31.10.2011.), īstenotājs: Ziemeļkurzemes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs

Mērķis: Stiprināt Kurzemes reģiona NVO kapacitāti un attīstīt savstarpējo sadarbību; Informēt Kurzemes NVO par aktualitātēm NVO sektorā valsts un reģiona līmenī; Nodrošināt ZKNVOAC tehnisko resursu un bezmaksas konsultāciju pieejamību pilsoniski aktīvajai Kurzemes iedzīvotāju daļai; Veicināt Kurzemes reģiona NVO nozaru sadarbības tīkla un atbalsta sistēmas izveidi, organizējot Kurzemes NVO sadarbības forumu.

CEMEX Iespēju fonda dalība projektā: Informatīva sadarbība; Saldus un Brocēnu novadu NVO koordinēšana: Saldus un Brocēnu novadu NVO aktivizēšana un koordinēšana dalībai „Kurzemes NVO Sadarbības forums”.

 

Projekts "Analīze, apmācības, atbalsts Kurzemes reģiona nevalstiskajām organizācijām" (01.06.2010. - 20.11.2010.), īstenotājs: Ziemeļkurzemes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs

Mērķis: Veicināt Kurzemes nevalstisko organizāciju kā potenciālo sadarbības partneru rezultatīvāku darbību savu un sabiedrības mērķu labā; Veikt 40-50 Kurzemes NVO monitoringu, mācību nodrošinājumu un darbības popularizēšanu, lai varētu efektīvāk līdzdarboties plānošanas reģiona attīstības politikas izstrādāšanā, īstenošanā un uzraudzībā.

CEMEX Iespēju fonda dalība projektā: Dalība visa projekta aktivitāšu plānošanā un ieviešanā; Saldus un Brocēnu novadu NVO motivēšana pieteikties monitoringam/izvērtēšanai; Izvērtēšanas procesa ievadsemināru organizēšana; Saldus un Brocēnu NVO, kuras pieteikušās monitoringam, laika un loģistikas plānošana; Dalība NVO ekspertu atlases komisijā; Dalība NVO Akadēmijas satura tēmu izvēlē.

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved