Par CEMEX
Par CEMEX

Profesionālā un ētikas kodeksa ievērošana darījumos ar mums

Attiecības ar piegādātājiem un godīga darījumu veikšana

CEMEX panākumu veidošanā ir svarīgas attiecības ar piegādātājiem, kas balstās uz savstarpēju uzticību un labumu, Mēs vienmēr ar mūsu piegādātājiem veidojam godīgas un cieņpilnas attiecības, piedāvājot vienlīdzīgas iespējas visām iesaistītajām pusēm.


1. Aicināt piegādātājus ievērot augstākos ētikas standartus

CEMEX aicina savus piegādātājus ievērot CEMEX Profesionālo un ētikas kodeksu, veicot darījumus ar mums. Tādēļ CEMEX saviem piegādātājiem iesaka neiesaistīties darījumos, kas ir pretrunā ar  tiesību aktiem vai Profesionālo un ētikas kodeksu vai rīkoties pretēji tiem.

2. Nodrošināt vienlīdzību un godīgumu attiecībās ar piegādātājiem

CEMEX piegādātājiem sniedz vienādas iespējas piedalīties konkursos un tajos uzvarēt. Mēs vienmēr veidosim iepirkumu procesu konsekventi, ar cieņu un konfidenciāli. Visos gadījumos, izvēloties mūsu piegādātājus, to piedāvājumus mēs vērtēsim, pamatojoties uz uzņēmuma noteiktajiem kritērijiem.

3. Turēt cieņā līgumus un īpašumtiesības, likumpaklausību un noteikumu ievērošanu

CEMEX ievēro tā līgumus un saistības, tajā skaitā autortiesības, licences un citas īpašumtiesības. Līdz ar to uzņēmuma darbinieki strādā tikai ar darbuzņēmējiem vai piegādātājiem, kuri ir kvalificēti izmantot, nodot vai tirgot produktus un/vai pakalpojumus, uz kuriem attiecas autoratlīdzība vai citi pienākumi. Tāpēc darbuzņēmēju un piegādātāju pienākums ir pierādīt savu produktu un pakalpojumu īstumu un likumību.

4. Nodrošināt atbilstību korupcijas apkarošanas likumiem

Piegādātāji apņemas nesaņemt, nesolīt vai nepieņemt solījumu ņemt kukuļus vai cita veida neatbilstošus maksājumus, pārkāpjot starptautiskos pretkorupcijas likumus.

5. Uzturēt standarta biznesa praksi attiecībā uz dāvanu, pakalpojumu vai citu uzmanības apliecinājumu pieņemšanu

Dāvanas, pakalpojumi vai citi uzmanības apliecinājumi no esošajiem vai iespējamajiem CEMEX klientiem, piegādātājiem, konsultantiem vai pakalpojumu sniedzējiem pieļaujami tikai tad, ja tie sniegti, balstoties uz likumīgu, ar uzņēmējdarbību saistītu mērķi. Visos gadījumos šādiem pakalpojumiem ir jābūt likumīgiem un atbilstošiem biznesa prakses standartiem.

6. Ievērot galvenos nodarbinātības nosacījumus

Piegādātājs nav izmantojis un tieši vai netieši neizmantos vergu vai piespiedu darbu jebkādā veidā, un/vai nenodarbinās bērnus jaunākus par atbilstošu minimālo vecumu, kā tas ir noteikts visos starptautiskajos darba standartos un valstī piemērojamajos tiesību aktos par bērnu aizsardzību.

7. Veicināt atbildību par vides un bioloģiskās daudzveidības aizsardzību

Piegādātājiem ir jāievēro visi likumi, kas attiecas uz vidi, materiālu likvidēšanu, ķīmisko vielu, gāzu vai citu vielu vai materiālu nonākšanu apkārtējā vidē, vai šādu materiālu, ķīmisko vielu, gāzu vai citu vielu esamību savās ražotnēs un/vai saistīto uzņēmumu ražotnēs.

8. Uztvert veselību un darba drošību kā nozīmīgu prioritāti

Izpildītājs/pakalpojumu sniedzējs un visi tā apakšuzņēmēji apliecina un garantē, ka ievēros visus piemērojamos likumus, CEMEX prasības, apstiprinātos rīcības kodeksus un nozares vadlīnijas, kas attiecas uz veselību un darba drošību. Mēs īstenojam Darba aizsardzības rīcības plānu, kurš nosaka kārtību, kā tiek identificēti, vadīti un kontrolēti riski un bīstamības, kas ir saistītas ar darbību/pakalpojumu sniegšanu; personāla apmācību un sertifikāciju; oficiālu iepazīstināšanu ar darba un atļaujas procesiem pirms darba uzsākšanas, ziņošanu par visiem negadījumiem un situācijām, kas gandrīz beidzās ar negadījumu; un periodisku auditu par atbilstību veselības un drošības normām.

9. Veicināt daudzveidību un vienlīdzību

Darba attiecībās CEMEX atbalsta daudzveidību un vienlīdzību. CEMEX sagaida no saviem piegādātājiem, ka tiks ievēroti visi likumi, kas ir saistīti ar diskriminācijas novēršanu, pieņemot darbiniekus vai īstenojot darba attiecības.

10. Stiprināt cilvēktiesību ievērošanu

CEMEX uzskata cilvēktiesības par savas darbības un piegādes procesa pamatu. Tāpēc CEMEX sagaida no saviem piegādātājiem starptautiski atzīto cilvēka tiesību atbalstīšanu un ievērošanu, un to, ka tie nav iesaistīti cilvēktiesību pārkāpumos un diskriminācijā.

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved