Preses telpa
Preses telpa

Pēdējās preses relīzes


 • „Šoreiz rudens konkursā galveno uzsvaru liekam uz eksakto zinātņu popularizēšanu jauniešu vidū. Abos novados arvien mazāk skolēnu nolemj savu nākotni saistīt ar eksakto un inženierzinātņu apguvi, kas ļautu viņiem kļūt par augsti kvalificētiem speciālistiem un būt konkurētspējīgiem vietējā darba tirgū. Tāpēc nolēmām, ka Fonds var iedrošināt vietējās biedrības un nevalstiskās organizācijas sniegt savu ieguldījumu šo profesiju popularizēšanā,” uzsver „CEMEX Iespēju fonda” vadītāja Mairita Blūma. Komisija, kuru veido četri Brocēnu un Saldus novadu iedzīvotāji un četri CEMEX pārstāvji, pieteikumus vērtēs divās kārtās pēc publiski pieejamiem administratīvajiem un kvalitātes kritērijiem. Kopējā aktivitātēm pieejamā summa sasniedz 15 tūkstošus eiro. Maksimālā atbalsta summa vienam projektam - 1500 eiro. Projekta pieteikumi tiks gaidīti līdz šī gada 23.oktobra plkst.16:00. Konkursa rezultāti tiks pasludināti līdz šī gada 30.novembrim. Par konkursa rezultātiem visi projektu iesniedzēji tiks informēti rakstiski. Projektu īstenošanas termiņš ir no 2015.gada 1.decembra līdz 2016.gada 31.maijam. Pretendentiem par projektu konkursu un pieteikumu sagatavošanu ir pieejamas bezmaksas konsultācijas.
  „CEMEX Iespēju fonds” atbalstīs aktivitātes, kas veicina eksakto zinātņu apguvi skolēniem
 • Konkursa prioritātes: Ārpusskolas aktivitātes, kas veicina jauniešu interesi par eksaktajām zinātnēm un ar tām saistītu nākotnes profesiju izvēli;Fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida veicinoši projekti;Vides labiekārtošanas pasākumi, kas attīsta un paaugstina drošību; Aktivitātes, kas veicina Brocēnu un Saldus novada kultūrmantojuma saglabāšanu. Projektu pieteikumu var iesniegt: - biedrības, nodibinājumi, reliģiskas organizācijas; - Saldus un Brocēnu novadu pašvaldības iestādes, kas apstiprinātas pašvaldības nolikumā. Atklātā projektu pieteikumu konkursa kopējā summa ir 15000 EUR. Projektam minimālā piešķiramā summa nav noteikta. Maksimālā piešķiramā summa - 1500 EUR. Projektu pieteikumu iesniegšana līdz 2015.gada 23.oktobrim. Informatīvie semināri:Brocēnos – 25.septembrī, plkst.14.00, Brocēnu kultūras un izglītības centrā, 1.stāva mazā zāle, Lielcieceres ielā 10.Saldū – 25.septembrī, plkst.17.00, Saldus Mākslas un mūzikas skolas zāle, Avotu ielā 12A. Par dalību seminārā projektu iesniedzējs saņems papildus punktu. Bezmaksas konsultācijas par projektu pieteikumu sagatavošanu pie fonda vadītājas Mairitas Blūmas (tālrunis:20628802, e-pasts: mairita.bluma@ext.cemex.com). Konkursa dokumentācija: Konkursa nolikums Pieteikuma veidlapa Metodiskie norādījumi pieteikuma aizpildīšanai Vērtēšanas kritēriji Atskaites veidlapa
  CEMEX Iespēju fonds izsludina atklātu projektu pieteikumu konkursu Saldus un Brocēnu novados
 • Energovadības sistēma ietver visus procesus, kas saistīti ar enerģijas iepirkšanu un patērēšanu. Lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību, uzņēmuma energovadības sistēmu auditējusi SIA „Bureau Veritas Latvia”. “Mūsu cementa rūpnīca Latvijā izmanto labākās pieejamās tehnoloģijas, kuras savienojumā ar vietējo darbinieku zināšanām regulāri paaugstina CEMEX globālā uzņēmuma ražošanas standartus. Es esmu gandarīts, ka mēs esam ieguvuši ISO 50001 sertifikātu mūsu energovadības sistēmai, un pārliecināts, ka mūsu ilgtspējīgā biznesa prakse veicinās mūsu sadarbību ar klientiem un vietējā biznesa vidē stiprinās mūsu kā atbildīga līdera lomu,” uzsver Greiems Rasels, CEMEX izpilddirektors Baltijas valstīs, Somijā un Krievijā. „CEMEX ir viens no pirmajiem energoietilpīgajiem uzņēmumiem Latvijā un viens no nedaudzajiem lielajiem uzņēmumiem mūsu valstī, kas veiksmīgi sertificējis savu vadības sistēmu atbilstoši LVS EN ISO 50001:2012. Energopārvaldības sistēmas sertifikācija apliecina, ka uzņēmuma darbība balstīta uz ilgtspējīgas attīstības principiem, kur īpaša uzmanība tiek pievērsta jautājumiem par energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un energoefektivitātes paaugstināšanu.
  CEMEX saņēmis energovadības sistēmas sertifikātu
 • Tas tika sasniegts pateicoties jauna eksporta tirgus atvēršanai uz Zviedriju, kā rezultātā eksports pieauga virs 70% no kopējā pārdošanas apjoma, tādējādi kompensējot samazinātu vietējo pieprasījumu. CEMEX bruto peļņa pieauga līdz 26,7 miljoniem eiro, kas ir par 2% vairāk nekā 2013.gadā, un tas ir saistīts ar patstāvīgu efektivitātes uzlabošanu cementa biznesā. Uzņēmuma pārdoto minerālmateriālu apjomi palielinājās par 12%, jo atbilstoši CEMEX prognozei palielinājās vietējais pieprasījums reģionā ap karjeru Madonā. 2014.gadā uzņēmums turpināja investēt savā darbībā, veicot kapitālieguldījumus vairāk nekā 4 miljonu eiro apmērā jaunu produktu attīstīšanā, kā arī ietekmes uz vidi, drošības un efektivitātes uzlabojumu ieviešanā. Uzņēmums turpināja produktu attīstības programmu, lai sadarbībā ar CEMEX globālo pētniecības laboratoriju (CRG), kas atrodas Šveicē, pielāgotu valčebetona ceļu būves tehnoloģiju Baltijas klimatam. „Esmu gandarīts, ka pagājušajā gadā CEMEX Latvijā piedzīvoja stabilu izaugsmi dažādos biznesa sektoros, gan attīstot un piedāvājot vietējā tirgū jaunu produktu – ar veltni blīvēta betonu jeb valčbetonu, gan turpinot uzlabot mūsu Brocēnu cementa rūpnīcas efektivitāti, vienlaicīgi samazinot ražošanas ietekmi uz vidi.
  2014.gadā CEMEX turpināja stabilu attīstību
 • Pēdējo gadu laikā SIA „Pryor Contracts Latvia” ir vadījusi karjera izstrādes ikdienas procesus, kā arī palīdzējusi nostabilizēt karjera darbību. Šī brīža apstākļi atļauj SIA „CEMEX” pašai pilnībā pārņemt karjera ikdienas darbību, kas tiks turpināta kā ierasts, atbalstot SIA „CEMEX” Brocēnu cementa rūpnīcas ražošanas procesu ar izejmateriālu piegādi. SIA „Pryor Contracts Latvia” turpinās citas uzņēmuma biznesa aktivitātes Latvijā.
  SIA “CEMEX” un SIA “Pryor Contracts Latvia” paziņojums par karjera “Kūmas” darbību
 • „Septiņu gadu laikā ar projektu konkursa starpniecību atbalstītas dažādas Saldus un Brocēnu novadu iedzīvotāju iniciatīvas jeb kopumā 230 projekti, kuru kopējā atbalsta summa pārsniedz 300 000 eiro. Ar šo gadu fonda padome ir nolēmusi paplašināt nodibinājuma darbības teritoriju, turpmāk sniedzot atbalstu atklātu projektu konkursu veidā vietējās kopienas iniciatīvām arī Madonas novadā”, informē fonda vadītāja Mairita Blūma. Pirmā Madonas novada projektu konkursa prioritātes izvēlētas pamatojoties uz fonda un konkursa mērķi. Fonds atbalstīs projektus, kuros tiks veicināta droša un veselīga dzīves vide, rūpes par vidi, tās aizsardzību, sakopšanu un saglabašanu, kā arī projekti, kuros tiks veicinātas vietējo iedzīvotāju izglītošanās iespējas un sabiedriskās aktivitātes, kultūras, sporta un sociālās jomās. Projektu konkursā var piedalīties Madonas novadā reģistrētas nevalstiskās organizācijas, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas, kā arī Madonas novada pašvaldības iestādes. Projektu konkursa aktivitātēm pieejamā summa ir 4500 eiro. Minimālā projekta summa nav noteikta, bet maksimālā atbalsta summa vienam projektam ir līdz 800 eiro. Projektu pieteikumi tiks gaidīti līdz šī gada 31.augustam.
  „CEMEX Iespēju fonds” atbalstīs Madonas novada iedzīvotāju iniciatīvas
 • Jaunās stipendiju programmas mērķis ir stiprināt Brocēnu un Saldus novadus ar inženiertehnisko personālu un veicināt jauno speciālistu palikšanu dzimtajā novadā. Stipendijai var pieteikties Brocēnu un Saldus novada vidusskolu 12.klašu skolēni, kuri vēlas studēt inženiertehniskās zinātnes pilna laika klātienes studijās jebkurā no Latvijas akreditētajām augstskolām. Pretendenta vidējai atzīmei fizikā, ķīmijā, matemātikā un angļu valodā jābūt vismaz 7 ballēm, bet pārējos priekšmetos ir jābūt sekmīgam vērtējumam. Pēc pieteikumu saņemšanas, komisija, kurā darbosies pārstāvji no CEMEX Iespēju fonda, uzņēmuma CEMEX un Brocēnu un Saldus pašvaldībām, izvērtēs pretendentus pēc vairākiem kritērijiem: sekmes mācībās, skolas sniegtais raksturojums, pretendenta prezentācija par karjeras veidošanu dzimtajā novadā un intervijas rezultāti. Papildus tiks ņemti vērā olimpiāžu rezultāti un dalība interešu pulciņos. Katru gadu stipendiju iegūs viens skolēns, kuram CEMEX Iespēju fonds apmaksās mācību maksu, kā arī nodrošinās ikmēneša stipendiju 100 EUR apmērā visu studiju laiku (atkarībā no studiju programmas garuma). Savukārt uzņēmums CEMEX stipendiātiem nodrošinās apmaksātu mācību praksi vasaras mēnešos.
  CEMEX Iespēju fonds izsludina pieteikšanos stipendijai inženierzinātnēs
 • „Lielais iesniegto projektu pieteikumu skaits liecina par Saldus un Brocēnu novadu iedzīvotāju apņēmību dažādot savas brīvā laika pavadīšanas iespējas, pašu spēkiem sakopt apkārtējo vidi un rūpēties par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Rakstīto projektu kvalitāte kopumā ir augusi, un ļoti labus rezultātus šoreiz ir izdevies sasniegt tiem projektu rakstītājiem, kas bija apmeklējuši Fonda organizētos informatīvos seminārus,” stāsta CEMEX Iespēju fonda vadītāja Mairita Blūma. Šī konkursa prioritātes bija aktivitātes, kas veicina sabiedrības izpratni un zināšanas par drošu, veselīgu dzīves veidu, pasākumi, kas veicina indivīda zināšanas un rūpes par apkārtējo vidi, kā arī aktivitātes iedzīvotāju piederības sajūtu veicināšanai dzimtajai vietai. Konkursa rezultātā tika atbalstīta fizisko aktivitāšu laukuma izveide bērniem, pasākumi senioru veselības uzlabošanai, vasaras nometņu organizēšana bērniem par drošības un vides jautājumiem, vairāku parku sakopšanas un labiekārtošanas darbi, putnu vērošanas un fotografēšanas sacensības, pašaizsardzības prasmju nodarbības iedzīvotājiem, kā arī citas aktivitātes.
  Ar 13 atbalstītiem projektiem noslēdzies CEMEX Iespēju fonda pavasara projektu pieteikumu konkurss
 • Uzņēmuma pamatkapitāls palielināts par 40,5 miljoniem eiro ar mērķi palielināt finansiālo fleksibilitāti un pārfinansēt aizņēmumu, kas izmantots tam piederošās Brocēnu cementa rūpnīcas celtniecībai. Līdz ar to SIA „CEMEX” uzlabos savas darbības efektivitāti un nodrošinās uzņēmuma ilgtermiņa attīstību Latvijā. Kopš 2005.gada, kad CEMEX uzsāka savu darbību Latvijā, uzņēmums ir veicis investīcijas jau vairāk kā 326 miljonu eiro apmērā. Lielākā daļa no šīm investīcijām izmantotas jaunās cementa rūpnīcas būvniecībā, kas ir modernākā šāda veida rūpnīca Eiropā. 2010.gadā ekspluatācijā nodotajā rūpnīcā izmantotas labākās pieejamās tehnoloģijas un izveidotas vairāk kā 100 jaunas darba vietas. Katru gadu SIA „CEMEX” veic papildus investīcijas ražošanas efektivitātes palielināšanai, ietekmes uz vidi samazināšanai un darbinieku darba drošības uzlabošanai.
  CEMEX Latvija palielina pamatkapitālu par 40,5 miljoniem eiro
 • „Joprojām Latvijas iedzīvotāju vidū ir novērojama tendence aizbraukt no reģioniem uz galvaspilsētu un ārvalstīm, tāpēc ļoti būtiski ir stiprināt iedzīvotāju piederības sajūtu savai pilsētai un novadam. Tās var būt gan ar vietējās vēstures un tradīciju izzināšanu un atjaunošu saistītas aktivitātes, gan arī pasākumi, kas vērsti uz iedzīvotāju kopīgo vērtību apzināšanu un lepošanos ar piederību savam novadam. Papildus noteiktajām konkursa prioritātēm tiks veicināta personu ar īpašām vajadzībām vai veselības traucējumiem iesaistīšana projektu aktivitātēs,” stāsta „CEMEX Iespēju fonds” vadītāja Mairita Blūma. Komisija, kuru veido četri Brocēnu un Saldus novadu iedzīvotāji, četri CEMEX pārstāvji un viens mediju pārstāvis, pieteikumus vērtēs divās kārtās pēc publiski pieejamiem administratīvajiem un kvalitātes kritērijiem, atbalstītajiem projektiem piešķirot līdz 1500 eiro. Projekta pieteikumi tiks gaidīti līdz šī gada 23.marta plkst.16:00. Atbalstīto projektu aktivitātes jāīsteno laikā no 2015. gada 1.maija līdz 2015.gada 30.oktobrim. Pretendentiem par projektu konkursu un pieteikumu sagatavošanu ir pieejamas bezmaksas konsultācijas informatīvajos semināros un pie Fonda vadītājas.
  „CEMEX Iespēju fonds” atbalstīs aktivitātes piederības veicināšanai savai pilsētai un novadam
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved