Preses telpa
Preses telpa

Pēdējās preses relīzes


 • Tas tika sasniegts pateicoties jauna eksporta tirgus atvēršanai uz Zviedriju, kā rezultātā eksports pieauga virs 70% no kopējā pārdošanas apjoma, tādējādi kompensējot samazinātu vietējo pieprasījumu. CEMEX bruto peļņa pieauga līdz 26,7 miljoniem eiro, kas ir par 2% vairāk nekā 2013.gadā, un tas ir saistīts ar patstāvīgu efektivitātes uzlabošanu cementa biznesā. Uzņēmuma pārdoto minerālmateriālu apjomi palielinājās par 12%, jo atbilstoši CEMEX prognozei palielinājās vietējais pieprasījums reģionā ap karjeru Madonā. 2014.gadā uzņēmums turpināja investēt savā darbībā, veicot kapitālieguldījumus vairāk nekā 4 miljonu eiro apmērā jaunu produktu attīstīšanā, kā arī ietekmes uz vidi, drošības un efektivitātes uzlabojumu ieviešanā. Uzņēmums turpināja produktu attīstības programmu, lai sadarbībā ar CEMEX globālo pētniecības laboratoriju (CRG), kas atrodas Šveicē, pielāgotu valčebetona ceļu būves tehnoloģiju Baltijas klimatam. „Esmu gandarīts, ka pagājušajā gadā CEMEX Latvijā piedzīvoja stabilu izaugsmi dažādos biznesa sektoros, gan attīstot un piedāvājot vietējā tirgū jaunu produktu – ar veltni blīvēta betonu jeb valčbetonu, gan turpinot uzlabot mūsu Brocēnu cementa rūpnīcas efektivitāti, vienlaicīgi samazinot ražošanas ietekmi uz vidi.
  2014.gadā CEMEX turpināja stabilu attīstību
 • Pēdējo gadu laikā SIA „Pryor Contracts Latvia” ir vadījusi karjera izstrādes ikdienas procesus, kā arī palīdzējusi nostabilizēt karjera darbību. Šī brīža apstākļi atļauj SIA „CEMEX” pašai pilnībā pārņemt karjera ikdienas darbību, kas tiks turpināta kā ierasts, atbalstot SIA „CEMEX” Brocēnu cementa rūpnīcas ražošanas procesu ar izejmateriālu piegādi. SIA „Pryor Contracts Latvia” turpinās citas uzņēmuma biznesa aktivitātes Latvijā.
  SIA “CEMEX” un SIA “Pryor Contracts Latvia” paziņojums par karjera “Kūmas” darbību
 • „Septiņu gadu laikā ar projektu konkursa starpniecību atbalstītas dažādas Saldus un Brocēnu novadu iedzīvotāju iniciatīvas jeb kopumā 230 projekti, kuru kopējā atbalsta summa pārsniedz 300 000 eiro. Ar šo gadu fonda padome ir nolēmusi paplašināt nodibinājuma darbības teritoriju, turpmāk sniedzot atbalstu atklātu projektu konkursu veidā vietējās kopienas iniciatīvām arī Madonas novadā”, informē fonda vadītāja Mairita Blūma. Pirmā Madonas novada projektu konkursa prioritātes izvēlētas pamatojoties uz fonda un konkursa mērķi. Fonds atbalstīs projektus, kuros tiks veicināta droša un veselīga dzīves vide, rūpes par vidi, tās aizsardzību, sakopšanu un saglabašanu, kā arī projekti, kuros tiks veicinātas vietējo iedzīvotāju izglītošanās iespējas un sabiedriskās aktivitātes, kultūras, sporta un sociālās jomās. Projektu konkursā var piedalīties Madonas novadā reģistrētas nevalstiskās organizācijas, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas, kā arī Madonas novada pašvaldības iestādes. Projektu konkursa aktivitātēm pieejamā summa ir 4500 eiro. Minimālā projekta summa nav noteikta, bet maksimālā atbalsta summa vienam projektam ir līdz 800 eiro. Projektu pieteikumi tiks gaidīti līdz šī gada 31.augustam.
  „CEMEX Iespēju fonds” atbalstīs Madonas novada iedzīvotāju iniciatīvas
 • Jaunās stipendiju programmas mērķis ir stiprināt Brocēnu un Saldus novadus ar inženiertehnisko personālu un veicināt jauno speciālistu palikšanu dzimtajā novadā. Stipendijai var pieteikties Brocēnu un Saldus novada vidusskolu 12.klašu skolēni, kuri vēlas studēt inženiertehniskās zinātnes pilna laika klātienes studijās jebkurā no Latvijas akreditētajām augstskolām. Pretendenta vidējai atzīmei fizikā, ķīmijā, matemātikā un angļu valodā jābūt vismaz 7 ballēm, bet pārējos priekšmetos ir jābūt sekmīgam vērtējumam. Pēc pieteikumu saņemšanas, komisija, kurā darbosies pārstāvji no CEMEX Iespēju fonda, uzņēmuma CEMEX un Brocēnu un Saldus pašvaldībām, izvērtēs pretendentus pēc vairākiem kritērijiem: sekmes mācībās, skolas sniegtais raksturojums, pretendenta prezentācija par karjeras veidošanu dzimtajā novadā un intervijas rezultāti. Papildus tiks ņemti vērā olimpiāžu rezultāti un dalība interešu pulciņos. Katru gadu stipendiju iegūs viens skolēns, kuram CEMEX Iespēju fonds apmaksās mācību maksu, kā arī nodrošinās ikmēneša stipendiju 100 EUR apmērā visu studiju laiku (atkarībā no studiju programmas garuma). Savukārt uzņēmums CEMEX stipendiātiem nodrošinās apmaksātu mācību praksi vasaras mēnešos.
  CEMEX Iespēju fonds izsludina pieteikšanos stipendijai inženierzinātnēs
 • „Lielais iesniegto projektu pieteikumu skaits liecina par Saldus un Brocēnu novadu iedzīvotāju apņēmību dažādot savas brīvā laika pavadīšanas iespējas, pašu spēkiem sakopt apkārtējo vidi un rūpēties par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Rakstīto projektu kvalitāte kopumā ir augusi, un ļoti labus rezultātus šoreiz ir izdevies sasniegt tiem projektu rakstītājiem, kas bija apmeklējuši Fonda organizētos informatīvos seminārus,” stāsta CEMEX Iespēju fonda vadītāja Mairita Blūma. Šī konkursa prioritātes bija aktivitātes, kas veicina sabiedrības izpratni un zināšanas par drošu, veselīgu dzīves veidu, pasākumi, kas veicina indivīda zināšanas un rūpes par apkārtējo vidi, kā arī aktivitātes iedzīvotāju piederības sajūtu veicināšanai dzimtajai vietai. Konkursa rezultātā tika atbalstīta fizisko aktivitāšu laukuma izveide bērniem, pasākumi senioru veselības uzlabošanai, vasaras nometņu organizēšana bērniem par drošības un vides jautājumiem, vairāku parku sakopšanas un labiekārtošanas darbi, putnu vērošanas un fotografēšanas sacensības, pašaizsardzības prasmju nodarbības iedzīvotājiem, kā arī citas aktivitātes.
  Ar 13 atbalstītiem projektiem noslēdzies CEMEX Iespēju fonda pavasara projektu pieteikumu konkurss
 • Uzņēmuma pamatkapitāls palielināts par 40,5 miljoniem eiro ar mērķi palielināt finansiālo fleksibilitāti un pārfinansēt aizņēmumu, kas izmantots tam piederošās Brocēnu cementa rūpnīcas celtniecībai. Līdz ar to SIA „CEMEX” uzlabos savas darbības efektivitāti un nodrošinās uzņēmuma ilgtermiņa attīstību Latvijā. Kopš 2005.gada, kad CEMEX uzsāka savu darbību Latvijā, uzņēmums ir veicis investīcijas jau vairāk kā 326 miljonu eiro apmērā. Lielākā daļa no šīm investīcijām izmantotas jaunās cementa rūpnīcas būvniecībā, kas ir modernākā šāda veida rūpnīca Eiropā. 2010.gadā ekspluatācijā nodotajā rūpnīcā izmantotas labākās pieejamās tehnoloģijas un izveidotas vairāk kā 100 jaunas darba vietas. Katru gadu SIA „CEMEX” veic papildus investīcijas ražošanas efektivitātes palielināšanai, ietekmes uz vidi samazināšanai un darbinieku darba drošības uzlabošanai.
  CEMEX Latvija palielina pamatkapitālu par 40,5 miljoniem eiro
 • „Joprojām Latvijas iedzīvotāju vidū ir novērojama tendence aizbraukt no reģioniem uz galvaspilsētu un ārvalstīm, tāpēc ļoti būtiski ir stiprināt iedzīvotāju piederības sajūtu savai pilsētai un novadam. Tās var būt gan ar vietējās vēstures un tradīciju izzināšanu un atjaunošu saistītas aktivitātes, gan arī pasākumi, kas vērsti uz iedzīvotāju kopīgo vērtību apzināšanu un lepošanos ar piederību savam novadam. Papildus noteiktajām konkursa prioritātēm tiks veicināta personu ar īpašām vajadzībām vai veselības traucējumiem iesaistīšana projektu aktivitātēs,” stāsta „CEMEX Iespēju fonds” vadītāja Mairita Blūma. Komisija, kuru veido četri Brocēnu un Saldus novadu iedzīvotāji, četri CEMEX pārstāvji un viens mediju pārstāvis, pieteikumus vērtēs divās kārtās pēc publiski pieejamiem administratīvajiem un kvalitātes kritērijiem, atbalstītajiem projektiem piešķirot līdz 1500 eiro. Projekta pieteikumi tiks gaidīti līdz šī gada 23.marta plkst.16:00. Atbalstīto projektu aktivitātes jāīsteno laikā no 2015. gada 1.maija līdz 2015.gada 30.oktobrim. Pretendentiem par projektu konkursu un pieteikumu sagatavošanu ir pieejamas bezmaksas konsultācijas informatīvajos semināros un pie Fonda vadītājas.
  „CEMEX Iespēju fonds” atbalstīs aktivitātes piederības veicināšanai savai pilsētai un novadam
 • 2014.gada rudens slēgtajā projektu konkursā no saņemtajiem 7 pieteikumiem atbalstu guva pirmskolas izglītības iestādes (PII) „Varavīksne” iesniegtais projekts par bērnudārza sporta zāles remontu. Pēc 5 mēnešus ilgušajiem remontdarbiem, sporta zāle ieguvusi jaunu vizuālo izskatu un priecē mazos bērnudārza apmeklētājus. „Esam gandarīti, ka ar fonda atbalstu īstenots kārtējais projekts– šoreiz mazākajiem Brocēnu iedzīvotājiem. Bērni ir mūsu nākotne, tāpēc svarīgi nodrošināt viņiem atbilstošu vidi ikdienas sporta aktivitātēm un veselīgas attīstības veicināšanai,” uzsver CEMEX Iespēju fonda vadītāja Mairita Blūma. Noslēdzoties projektam, specializētais bērnudārzs „Varavīksne” ir ieguvis mūsdienīgu, siltu un bērniem ar īpašām vajadzībām atbilstošu sporta zāli. Remonta laikā sporta zāles iekštelpās veikti sienu siltināšanas darbi, uzstādīti jauni radiatori, ieklāts jauns grīdas pamatsegums, kā arī iegādāts speciāls mīkstais grīdas segums nodarbībām. Tāpat uzstādīti atbilstoši apgaismes ķermeņi un žalūzijas. „Pateicoties CEMEX Iespēju fonda atbalstam, mēs varējām realizēt jau ilgi loloto sapni par mūsdienīgu sporta zāli bērniem, kas ir jaunā gada dāvana mums visiem.
  Ar nodibinājuma „CEMEX Iespēju fonds” sniegto atbalstu renovēta Brocēnu bērnudārza sporta zāle
 • „Šajā projektu konkursā aktīvāki projektu pieteikumu iesniedzēji ir bijuši no Saldus novada, konkursam iesniedza 18 pieteikumus, no kuriem 8 saņēma atbalstu. Savukārt Brocēnu novadā ar Fonda finansējumu tiks īstenoti 5 projekti. Esmu gandarīta, ka atbalstīto projektu aktivitātes ir tik daudzveidīgas un aptver visas iedzīvotāju grupas - gan bērnus, gan jauniešus, gan seniorus. Aicinu visus interesentus sekot atbalstīto projektu īstenošanai un piedalīties projektu aktivitātēs!” stāsta CEMEX Iespēju fonda vadītāja Mairita Blūma. Šī konkursa prioritātes bija droša un veselīga dzīves vide, vides sakopšanas, aizsardzības un saglabāšanas aktivitātes, izglītības iespēju veicināšana un sabiedriskās aktivitātes kultūras, sporta un sociālo jautājumu jomās. Konkursa rezultātā finansējums tika piešķirts mūžizglītības programmu veidošanai par floristiku un galda klāšanas kultūru, multimediju izglītības programmas popularizēšanai jauniešu vidū, mākslas nodarbībām Saldus un Brocēnu iedzīvotājiem, velobraukšanas kā veselīga dzīvesveida popularizēšanai, sporta inventāra iegādei džudo treniņiem, ugunsdrošības izpratnes veicināšanai Cieceres internātpamatskolas audzēkņu vidū, iepazīstināšanai ar TRX trenažieriem u.c. aktivitātēm.
  Ar 13 atbalstītiem projektiem noslēdzies CEMEX Iespēju fonda atklātais projektu pieteikumu konkurss
 • „Lai gan ir saņemts mazāks skaits pieteikumu nekā pavasara konkursā, tomēr paaugstinājusies vidējā pieteikumos lūgtā atbalsta summa, kas vairumā gadījumi sasniedz maksimālo piešķiramo summu. Šoreiz visvairāk projektu pieteikumu saņemti izglītības iespēju un sabiedrisko aktivitāšu veicināšanas, kā arī drošas un veselīgas dzīves vides veidošanas prioritātē. Līdz 17.novembrim komisija rūpīgi izvērtēs iesniegtos projektus, un tie projekti, kuri iegūs augstākos vērtējumus, saņems fonda atbalstu un jau tuvākajā pusgada laikā varēts tikt īstenoti,” stāsta Mairita Blūma, CEMEX Iespēju fonda vadītāja. Projektus vērtēs komisija, kuru veido četri Brocēnu un Saldus novadu iedzīvotāji, četri CEMEX pārstāvji un viens vietējo mediju pārstāvis. Divās kārtās komisija vērtēs projekta pieteikumus, katram no atbalstītajiem projektiem piešķirot līdz 1500 eiro. Kopējā aktivitātēm pieejamā summa ir 15 000 eiro. Projektu konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz šā gada 17.novembrim. Atbalstīto projektu aktivitātes jāīsteno no šā gada 1.decembra līdz nākošā gada 1.jūnijam.
  "CEMEX Iespēju fonds" saņēmis 27 projektu pieteikumus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved