Ilgtspēja
Ilgtspēja

Mērķziedojumu projekti


Projekts Jauniešiem Saldus novadā (2014., 2015., 2016.), ziedojums:  EUR 3000 ; Ziedojuma saņēmējs: Saldus Jauniešu dome „Es un Mēs”

Mērķis: Vecināt Saldus novada jauniešu iniciatīvu, līdzdalību un atbildību, dodot iespēju jauniešu organizācijām un neformālam gruām plānot, organizēt un vērtēt pašu veidotus uz brīvprātīgo darbu balstītus projektus, kas vērsti uz pagasta un pilsētas dzīves vides uzlabošanu. Veicināt Saldus novada jauniešu sadarbību, līdzdalību un atbildību par sabiedrībā notiekošajiem procesiem, iesaistoties Jauniešu forumā.

Rezultāti: Viens no projekta galvenajiem mērķiem ir rosināt jauniešus uzdrīkstēties īstenot savas idejas un ieceres iesniedzot projekta pieteikumu konkursam „Jauniešiem Saldus novadā”. Lai iedrošinātu jauniešus iesniegt savus projektus, jauniešiem ir dota iespēja apmeklēt projektu rakstīšanas apmācības. Projektu konkursā 2014.gadā tika saņemti 25 projektu pieteikumi, bet 2015.gadā 13 projektu pieteikumi. Maksimālā atbalsta summa vienam projektam- EUR 350,00.  Projekta ietvaros tiek veikta aptauja par projekta norisi, priekšlikumi un idejas ir iesniegtas Jaunatnes lietu komisijā. Priekšlikumi ir ņemti vērā izstrādājot Jaunatnes darba plānu un budžetu.

 

Projekts „Personu ar garīga rakstura traucējumiem kultūrizglītojošs pasākums Rīgā (5.12.2014.), ziedojums: EUR 300,00 Ziedojuma saņēmējs: Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem

Mērķis: Dienas aprūpes centra apmeklētāju izglītošana par kultūru, mākslu, vēsturi un integrāciju sabiedrībā.

Rezultāti: Dienas aprūpes centra apmeklētāji un pavadošais personāls gida pavadībā apmeklēja Rīgas lidostu un iepazinās ar tās darbību. Gids interesanti izstāstīja par nepieciešamo formalitāšu nokārtošanu, lai pasažieris veiksmīgi nokļūtu līdz lidmašīnai. Centrā „Lido”, tika apskatīts gaumīgi izrotāto apkārtni un iekštelpas  par   Ziemassvētku tematiku. Dienas aprūpes centra apmeklētājus pusdienojot sociālā darbiniece informēja par galda kultūras un ētikas normu ievērošanu.

Mājupceļā, maizes ceptuvē ‘’Lāči’’ apskatīja izdekorēto apkārtni un tirdzniecības zāli. Pavadošais personāls Dienas aprūpes centra apmeklētājiem pastāstīja kā jāuzvedas un jāiepērkas veikalā

 

Projekts Jauno talantu skola (2013./2014.mācību gads), ziedojums: NOK 7700,00; ziedojuma saņēmējs: Druvas vidusskola

Mērķis: Atbalsts jauno talantu skolas darbības nodrošināšanai

Rezultāti: Projekta ietvaros no 18.-20.jūnijam notika trīs dienu vasaras nometne Kurzemes jauno programmētāju skolas dalībniekiem. Pasākumā piedalījās 17 skolēni. Jaunākie skolēni apguva „čata” projektu, bet vecākie varēja veidot projektus, izmantojot savas idejas. Nometnes noslēgumā, izvērtējot visa gada rezultātus, tika apbalvoti skolas veiksmīgākie dalībnieki. Galveno balvu- portatīvo datoru saņēma Kaspars Kļaviņš. Pasākums atspogoļots KJPS inerneta mājas lapā http://kjps.tk/kjps-vasaras-nometne-2014/.

 

Projekts Zupas virtuves izveide Saldus Romas katoļu baznīcas telpās (2009.-2014.), ziedojums: EUR 9180,00; ziedojuma saņēmējs: Saldus Romas katoļu draudze, biedrība „Caritas Saldus”

Mērķis: Atbalsts zupas virtuves izveidei un tās darbības nodrošināšanai.

Rezultāti: Pateicoties vietējo iedzīvotāju, uzņēmēju un novadas domes atbalstam, kā arī ziedotājiem no ārvalstīm, 2009.gadā Saldū izveidota zupas virtuve personām, kas nonākušas grūtībās. Ik dienu zupas virtuvē tiek paēdināti līdz pat 170 cilvēki, ikvienam tiek norošināta silta maltīte, vajadzības gadījumā, tā tiek nogādāta uz mājām. Ziedotie līdzekļi ir ieguldīti telpu remontā, iekārtu iegādē un ikdienas darba nodrošināšanā- pārtikas iegādē un komunālo izdevumu segšanā. 2012.gadā par saziedotajiem līdzekļiem tika iegādāta automašīna, kas atvieglo pārtikas sagādi un siltu pusdienu nogādi trukumā nonākušajām personām. 2014.gada beigās, par mērķziedojuma līdzekļiem pārbūvēta ventilācijas sistēma, par cik, strauji palielinoties virtuves slodzei, vairs nepildīja savas funkcijas. Zupas virtuves telpās vairs nekrājas tvaika kondensāts un ēdiena smarža.

 

Projekts Jauno ķīmiķu talantu skolas darbības nodrošināšana (01.04.2014.-31.12.2014.), ziedojums: EUR 322,00; ziedojuma saņēmējs: Saldus pilsētas 2. vidusskola

Mērķis: Iegādāties nepieciešamos traukus Saldus pilsētas 2. vidusskolas ķīmijas kabinetam jauno ķīmiķu talantu skolas veiksmīgai norisei, praktiskā darba apstākļu un rezultātu uzlabošanai.

Rezultāti: Ķīmijas Talnatu skolas inventārs ir papildināts ar:10 ietvaices porcelāna bļodiņām; 10 porcelāna karotītēm/lāpstiņām; 5 mērcilindriem; 5 dažāda tilpuma mērglāzēm; 4 pilināmām kolbiņām; 1 graduētu un 1 negraduētu pipeti; 10 stikla pudelītēm 50ml; 10 stikla pudelītēm 100 ml; 13 statītiem, kas paredzēti mēģenēm; 3 tīģeļknaiblēm; 1 metāla trijkāji; 10 vārglāzēm. Iegādātais inventārs ļauj būtiski uzlabot prakstisko darbu un veicina jauniešu interesi par ķīmijas pamatu apgūšanu.

 

Projekts Jauno ķīmiķu reģionālais centrs (februāris, 2013.gads), ziedojums: LVL 740,00; ziedojuma saņēmējs: Saldus pilsētas 2. vidusskola

Mērķis: Nodrošināt jauno ķīmiķu reģionālo centru ar mācību inventāru

Rezultāti: Jauno ķīmiķu centrs dāvinājumā no Fonda saņēmis: Neorganisko savienojumu šķīdības tabulu; Metālu elektroķīmiskā sprieguma rindas tabulu; Ķīmisko elementu periodisko tabulu.

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved