Ietekme uz vidi
Ilgtspēja

Ietekme uz vidi


Ietekmes uz vidi novērtējums ir vairāku stadiju procedūra, kuras pielietošana ir nepieciešama pirms nozīmīgu objektu būvniecības, kas var atstāt nelabvēlīgu ietekmi uz vidi. Procedūra ietver pasākumu kopumu, kas paredz esošā vides stāvokļa izpēti paredzētajā teritorijā, objekta ietekmes uz vidi izpēti, priekšlikumu izstrādi nelabvēlīgo ietekmju samazināšanai vai novēršanai, kā arī nepieciešamo monitoringa prasību izstrādi paliekošo ietekmju novērošanai.

Saskaņā ar LR Likumu par ietekmes uz vidi novērtējumu, visiem SIA CEMEX ražošanas objektiem, kuriem bija  nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums, tas jau ir veikts. Objektu sarakstu skatīt zemāk:

  • Brocēnu jaunās cementa rūpnīca –IVN pabeigts 09.07.2007. gadā
  • Kaļķakmens ieguve derīgo izrakteņu atradnē “ Kūmas” –IVN pabeigts 30.12.2011.gadā
  • Mālu ieguve atradnē “ Brocēni- II” –IVN pabeigts 25.02.2011. gadā
  • Smilts-grants un smilts ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Sauleskalni” –IVN pabeigts 29.09.2010.gadā

Ar IVN noslēguma ziņojumiem un VPVB gala atzinumiem var iepazīties Vides pārraudzības valsts biroja mājas lapā: www.vpvb.gov.lv

Veidot savienojumu

Building the Future
Copyright © 2018 CEMEX S.A.B. de C.V. All rights reserved